माग बढेको बढ्यै छ, हामीसँग पीपीई र अन्य उपकरण एकदम कम छ- Bhogendra Dotel

माग बढेको बढ्यै छ, हामीसँग पीपीई र अन्य उपकरण एकदम कम छ- Bhogendra Dotel

हामीसँग पीपीई र अन्य उपकरण एकदम कम छ