sf7df8f}F, # ;fpg M lzIff tyf :jf:Yo ;ldlt a}7sdf ;f+;b ;'jfn k|ltlglw;ef, lzIff tyf :jf:Yo ;ldltsf] dªunaf/ a;]sf] a}7sdf of]udfof cfo'j]{b ljZjljBfno ljw]os,@)&^ ;DaGwL 5nkmndf wf/0ff /fVb} ;f+;b k|]d ;'jfn . tl:a/ M rG›snf If]qL÷/f;;

काठमाडाैँ – नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)का प्रेम सुवाल भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा फराकिलाे मतान्तरका साथ प्रतिनिधसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् ।

अन्तिम मतपरिणाम अनुसार सुवाल ३० हजारबढी मतान्तरले विजयी भएका हुन् ।

सुवालले ४२ हजार ७६१ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका नवराज गेलालले ११ हजार ९६८ मत प्राप्त गरेका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पनि यो क्षेत्रमा नेमकिपाका सुवाल नै विजयी भएका थिए ।

यस्तै, राप्रपाका भरतबहादुर खड्का ९ हजार ३०३ मतसहित तेस्रो भएका छन् ।

मंसिर ८, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्