author avatar

रवीन्द्र आनन्द

रवीन्द्र आनन्दका सबै समाचारहरू

शिवपुरी बाबाले सिकाएको अदभूत ‘स्वधर्म’ के हो?

त्वदियं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । तेन त्वदङ्घ्रिकमले रति मे यच्छ शाश्वतीम् ॥ ॥ श्री गोविन्दार्पणमस्तु ॥ पशुपति ध्रुवस्थली ।…

हरेक मानिसको जीवनमा काम लाग्ने यो शिक्षा

अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने । आत्मज्ञानाप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः ।। त्वदियं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्…