मस्तिष्क

हाछ्युँ रोक्दा मस्तिष्कको नशा नै फुट्न सक्छ

हाछ्युँ आउँदा रोक्ने प्रयास गरेमा त्यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आउने र ज्यानैसम्म जाने सक्ने देखिएको छ। हाछ्युँ आउनका लाग्दा त्यसलाई…
गम्भीर स्वास्थ्य समस्या