left and right testicles of 22 postmen and bus drivers

पुरुषका दुई अण्डकोषमध्ये कुन बढी तातो हुन्छ ?

पुरुषको अण्डकोष (टेस्टिकल्स) मा रहेका दुई अण्डकोष बिचको तापक्रममा हुने भिन्नता बारे गरिएको अनुसन्धानले यो वर्षको स्पूफ (व्यंग्यात्मक) आइजी नोबल…