Noori Basnyat

हामीलाई दुखाई किन हुन्छ ?

हाम्रो शरीरमा विभिन्न कारणले दुखाई हुन सक्छ । कुनै किटाणु जन्य कारणले त कुनै अंग प्रत्यंगको खराबीले हुने दुखाई ।…